Cyflogadwyedd Cymru: adnodd i wella parodrwydd myfyrwyr ar gyfer gyrfa

Chwefror 12, 2024

Cyflogadwyedd Cymru: adnodd i wella parodrwydd myfyrwyr ar gyfer gyrfa

Chw 12, 2024

Two Male College Or University Engineering Students In Robotics Class Working On Robot Arm

Gan weithio i brifysgolion Cymru, datblygodd cydweithfa Sgema fenter nodedig gyda’r nod o feithrin tegwch addysgol—yr e-hyb cyflogadwyedd. Mae’r platfform hwn yn bont rhwng y byd academaidd a byd gwaith, wedi’i gynllunio’n benodol i gefnogi myfyrwyr sy’n cael eu tangynrychioli’n ystadegol mewn addysg uwch.

Grymuso myfyrwyr gydag adnoddau hanfodol ar gyfer gyrfa

Wedi’i lansio ym mis Rhagfyr 2023, ac ar gael drwy cyflogadwyedd.cymru ac employability.wales, mae’r e-hyb yn cyflwyno’i hun fel pecyn cymorth i fyfyrwyr sy’n paratoi i fynd i’r byd proffesiynol, gan gynnig adnodd cynhwysol y gellir ei lywio’n hawdd. Mae’n galluogi myfyrwyr i gael mewnwelediad, nodi eu sgiliau, a datrys cymhlethdodau amrywiol sectorau a diwydiannau ledled Cymru.

Llywio’r pontio o addysg uwch i’r gweithle

Gall y newid o’r brifysgol i’r gweithle proffesiynol fod yn her. Mae’r e-hyb yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â’r heriau hyn drwy ddarparu adnoddau a chyngor hanfodol ar sut i fodloni disgwyliadau gweithlu heddiw. Fel ateb ar gyfer parodrwydd am yrfa, mae’r e-hyb yn grymuso myfyrwyr i wneud y naid o’r brifysgol i’w priod feysydd proffesiynol yn hyderus.

Pontio’r bwlch addysgol

Mae’r e-hyb yn tanlinellu’r angen hanfodol am fynediad cyfartal at adnoddau addysgol, gan chwarae rhan wrth gydbwyso cyfleoedd i bob myfyriwr, waeth beth fo’i amgylchiadau personol. Gyda phwyslais ar ddatblygu gyrfa, rhwydweithio proffesiynol, a gwella sgiliau, mae’r e-hyb yn ymroddedig i arfogi myfyrwyr i drosglwyddo’n ddi-dor o’r brifysgol i’w meysydd proffesiynol dewisol yn hyderus.

Wrth sôn am y prosiect, dywedodd Meilyr Ceredig, Uwch Ymgynghorydd Sgema:

“Roedd yn fraint i grŵp Sgema arwain y prosiect hwn, gan ddod ag ystod o wasanaethau ynghyd (o ymchwil ac ysgrifennu copi, i ddigidol a chyfryngau cymdeithasol â thâl). Gobeithiwn ein bod wedi chwarae rhan fach wrth gefnogi ein cleient i gyfrannu at wella parodrwydd myfyrwyr ar gyfer gyrfa trwy greu adnoddau effeithiol sy’n cefnogi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol.”

Two Male College Or University Engineering Students In Robotics Class Working On Robot Arm
Share This