Y math o waith rydym yn ei wneud…

Dyma ychydig mwy amdanom ni, diweddariadau, syniadau gan y diwydiant, ac ychydig mwy am yr hyn rydym yn ei wneud. Cymerwch ychydig funudau i’w ddarllen.

Hyb Cysylltwr i hybu twf economaidd yn Sir Gâr a Cheredigion

Hyb Cysylltwr i hybu twf economaidd yn Sir Gâr a Cheredigion

Mewn symudiad sylweddol tuag at feithrin datblygiad economaidd a dathlu’r Gymraeg fel ased economaidd bywiog, mae GlobalWelsh, mewn partneriaeth â’r asiantaeth prosiectau creadigol Sgema, wedi cyhoeddi lansiad Hyb Cysylltwr GlobalWelsh Sir Gâr a Cheredigion. Nod y...

Mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu cefn gwlad Cymru

Mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu cefn gwlad Cymru

Mae partneriaeth a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth, y mae Sgema yn bartner arweiniol yn y diwydiant arni, wedi derbyn dros £5 miliwn o gyllid gan UKRI i ymchwilio ac archwilio atebion i heriau gwledig. Mae Cymru Wledig LPIP Rural Wales yn cysylltu ymchwilwyr,...

Cyflogadwyedd Cymru: adnodd i wella parodrwydd myfyrwyr ar gyfer gyrfa

Cyflogadwyedd Cymru: adnodd i wella parodrwydd myfyrwyr ar gyfer gyrfa

Gan weithio i brifysgolion Cymru, datblygodd cydweithfa Sgema fenter nodedig gyda’r nod o feithrin tegwch addysgol—yr e-hyb cyflogadwyedd. Mae'r platfform hwn yn bont rhwng y byd academaidd a byd gwaith, wedi'i gynllunio'n benodol i gefnogi myfyrwyr sy’n cael eu...

Sgema yn helpu i sefydlu melin drafod i gefn gwlad Cymru

Sgema yn helpu i sefydlu melin drafod i gefn gwlad Cymru

Mae Sgema yn falch o gyhoeddi ein rhan fel partner yn helpu i greu melin drafod yn edrych ar faterion sy’n wynebu cefn gwlad Cymru. Mae Arsyllfa yn brosiect bydd yn edrych ar yr holl faterion sy’n wynebu Cymru wledig, economi cefn gwlad a’r cymunedau sy’n ei ffurfio....

Sgema: Beth mae’n ei olygu?

Sgema: Beth mae’n ei olygu?

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni beth yw ystyr Sgema. Wel dyma ymgais i ymhelaethu ychydig ymhellach ar gefndir ein hathroniaeth, gyda’r gobaith na fydd yn swnio’n rhy rhodresgar… ‘Sgema’ yw’r gair Cymraeg am ‘schema’, term sy’n cyfleu hanfod ein hymagwedd at bob...

Wnewch chi ddim canfod astudiaethau achos o gleientiaid eraill yma – ond os hoffech ddarllen geirda, gadewch wybod. Rydym yn hapus i’ch cyflwyno i unrhyw un o’r cleientiaid yr ydym wedi cyd-weithio a nhw dros y blynyddoedd i chi gael clywed eu barn onest am ein cryfderau a’n gwendidau.