Sgema: Beth mae’n ei olygu?

Mawrth 1, 2023

Sgema: Beth mae’n ei olygu?

Maw 1, 2023

a couple of people standing in front of a wall

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni beth yw ystyr Sgema. Wel dyma ymgais i ymhelaethu ychydig ymhellach ar gefndir ein hathroniaeth, gyda’r gobaith na fydd yn swnio’n rhy rhodresgar… ‘Sgema’ yw’r gair Cymraeg am ‘schema’, term sy’n cyfleu hanfod ein hymagwedd at bob prosiect. Mae’r Oxford English Dictionary yn diffinio ‘schema’ fel “theoretical construction; a draft, design,” sy’n amlygu ein hymrwymiad i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer pob taith greadigol.

Prosiect creadigol wedi’i ysgogi gan ymchwil
Roedd dewis yr enw Sgema yn adlewyrchiad bwriadol o’n cred graidd fod canlyniadau gwych yn deillio o gynlluniau sydd wedi’u llunio’n dda. Rydyn ni’n dechrau pob prosiect gyda dealltwriaeth drylwyr o’i amcanion, gan sicrhau bod ein gweledigaeth yn cyd-fynd yn berffaith â gweledigaeth ein cleientiaid. Mae ein proses yn dryloyw ac yn onest – dydyn ni ddim yn swil ynghylch trafod yr hyn sy’n gyraeddadwy a’r hyn nad yw’n gyraeddadwy, bob amser yn cynnig atebion ymarferol i unrhyw heriau rydyn ni’n dod ar eu traws. Mae’r egwyddor hon yn debyg i’r ddihareb adnabyddus, “methu â chynllunio, cynllunio i fethu.” Er y gallai’r syniad o fethiant swnio’n ddramatig, athroniaeth paratoi trylwyr sy’n llywio pob prosiect. Gan fyfyrio ar ddoethineb Sun Tzu, athronydd a strategydd milwrol, a ddywedodd “mae pob brwydr yn cael ei hennill cyn iddi gael ei hymladd”, rydyn ni’n cael ein hatgoffa o bŵer paratoi. Mae ein sgemâu – ein cynlluniau – yn ymwneud â pharatoi’r ffordd ar gyfer llwyddiant gyda hyder ac eglurder.

Gwreiddiau ein hymagwedd
Nid yw ein hymagwedd yn ddim byd newydd, gyda’i gwreiddiau’n llifo’n ôl i athroniaeth Groegaidd gynt. Ers y cyfnod hwnnw mae wedi esblygu ymhellach mewn ystyr i gyfeirio ati fel glasbrint sy’n darparu fframwaith ar gyfer cynhyrchu syniadau, atebion ac arloesiadau diddiwedd, mae’r cysyniad o sgema yn croesi disgyblaethau, gan gynorthwyo mewn rhesymeg, mathemateg, a semanteg i ffurfio damcaniaethau strwythuredig, diddiwedd, a phatrymau. Y strategaeth sylfaenol hon sy’n llywio ein hymagwedd at unrhyw brosiect rydyn ni’n ymgymryd ag ef.

Cydweithfa Sgema
Mae ein henw, Sgema, yn fwy na dim ond gair – mae’n ymrwymiad i’n partneriaid a’n cleientiaid. Mae’n arwydd o’n haddewid i ymdrin â phob prosiect gyda dyfnder ymchwil, cynllunio a chydweithio. Os yw ein hymagwedd yn taro deuddeg gyda chi a’ch bod yn ystyried prosiect sy’n gofyn am greadigrwydd meddylgar, gwybodus, hoffem ddysgu mwy ac os y gallwn, eich helpu.

Cysylltwch â’n Uwch Ymgynghorydd, Meilyr Ceredig, trwy LinkedIn neu post@sgema.cymru.

 

a couple of people standing in front of a wall
Share This